banner

Wyszukiwarka

DOMY:
INNE:

Wybierz swój projekt

Nasi partnerzy

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH BIURA PROJEKTÓW  "TEKA PROJEKT ARCHITEKCI "

 

1. Strony transakcji:

a) zamówienia na projekty gotowe publikowane w portalu mogą składać: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu,

 

b) właścicielem portalu www.tekaprojekt.pl i wyłącznym dysponentem praw autorskich i majątkowych dokumentacji projektowych jest "TEKA PROJEKT ARCHITEKCI"  Biuro Projektów Jacek Stawiarski zarejestrowane w Krakowie, przy ul. Akacjowej 3/5,  31-466 Kraków, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 17095/95-SK, NIP: 676-112-64-27,

 

c) warunki dokonywania transakcji  pomiędzy „TEKA PROJEKT ARCHITEKCI ” Biuro Projektów Jacek Stawiarski a firmami pośredniczącymi są poza regulaminem dodatkowo warunkowane  odrębną umową.

 

2. Oferta Biura Projektów:

a) wszystkie ceny znajdujące się na stronie www.tekaprojekt.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane                w złotych polskich,

 

b) wszystkie projekty dostępne na stronie www.tekaprojekt.pl zostały opracowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z odpowiednimi normami określonymi w Polskim Prawie Budowlanym na dzień opracowania dokumentacji,

 

c) projektanci poszczególnych opracowań wchodzących w skład dokumentacji posiadają niezbędne uprawnienia oraz przynależą do odpowiednich izb. Kopie potwierdzających to dokumentów są dołączane do pełnego kompletu dokumentacji,

 

d) projekt składa się z czterech egzemplarzy wielobranżowej dokumentacji,

 

e) projekt może być wykorzystany do realizacji inwestycji po zaadaptowaniu go do warunków i przepisów miejscowych oraz wymagań inwestora,

 

f) za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami w dniu złożenia projektu do zatwierdzenia (otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę) odpowiedzialność ponosi autor adaptacji. Obowiązki wynikające  z tytułu sprawowania funkcji projektanta w rozumieniu ustawy "Prawo Budowlane " przejmuje autor adaptacji,

 

g) termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych. Standartowo zamówiona dokumentacja projektowa jest wysyłana w ciągu 24 godzin od zamówienia - wydłużenie terminu do 7 dni może być spowodowane trwającymi pracami aktualizacyjnymi - mającymi na celu dostosowanie projektu bądź pojedyńczej branży do aktualnie obowiązujących przepisów.  Termin realizacji zamówień                 i dostępność dokumentacji potwierdzamy telefonicznie bądź drogą mailową. Biuro Projektów zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu realizacji zamówienia z ważnych przyczyn, w takim przypadku Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony,

 

h) z powodu ciągłej aktualizacji projektów oferta prezentowana na stronie www.tekaprojekt.pl może nieznacznie różnić się od technicznej dokumentacji budynku. W celu uzyskania dokładnej informacji o projekcie prosimy o kontakt z naszym Biurem Projektów. Materiały graficzne zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i są publikowane w celach informacyjnych,

 

i) do projektów gotowych oferujemy w sprzedaży kosztorysy inwestorskie z wykazem materiałów. Kosztorys Inwestorski  wykonywany jest   przez wyspecjalizowanych kosztorysantów  w oparciu  o uśrednione z terenu całego kraju wartości cen materiałów i usług budowlanych. Kosztorysy są  aktualizowane w zależności od potrzeb lub sytuacji na rynku budowlanym. Kosztorys zawiera szczegółowy wykaz wszystkich materiałów niezbędnych do budowy wraz z cenami poza materiałami wchodzącymi w skład instalacji,

Uwaga: kosztorys inwestorski należy traktować jako narzędzie pomocnicze przy realizacji budynku. Zawarte w nim ceny oraz ilościowe zestawienia materiałów mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Biuro Projektów  nie ponosi odpowiedzialności za powyższe rozbieżności.

 

3. Zamawianie dokumentacji

a) projekty gotowe prezentowane na stronie: www.tekaprojekt.pl można zamówić:

  • za pośrednictwem internetu - wypełniajac specjalny formularz aktywowany opcją "FORMULARZ ZAMÓWIENIA" dostępną przy  każdym projekcie

  • telefonicznie pod numerami +48 12 417 22 77, +48 601 44 26 46 w godzinach podanych w menu głównym w zakładce kontakt,

 

b) złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę "TEKA PROJEKT ARCHITEKCI " Biuro Projektów danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

 

c) zgodnie z zapisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, przy sprzedaży na odległość w okresie do 10 dni od dnia dostarczenia zamówionego projektu, Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny. W takim przypadku Kupujący zwróci na swój koszt na adres Sprzedającego otrzymany projekt wraz z faktura VAT i pisemnym oświadczeniem               o odstąpieniu od umowy, zawierającym numer konta bankowego Kupującego,

 

d) zwracany projekt nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, kopiowania lub zniszczenia. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane do Sprzedającego za pobraniem.

 

4. Formy płatności

a) za pobraniem  - pracownikowi Poczty Polskiej bądź innego operatora w momencie odbioru przesyłki,

 

b) przelewem -  na firmowe konto wskazane na potwierdzeniu realizacji zamówienia;  w celu przyśpieszenia realizacji zamówienia po dokonaniu przelewu należy przesłać jego potwierdzenie na adres mailowy:  pracownia@tekaprojekt.pl

Forma płatności przelewem jest również dopuszczalna przy odbiorze osobistym, w takim przypadku odbiór dokumentacji jest możliwy dopiero po wpłynięciu odpowiedniej kwoty na konto firmowe,

 

c) gotówką - przy odbiorze  osobistym.

 

5. Wysyłka dokumentacji

a) dokumentacja jest dostarczana przez Pocztę Polską na koszt Sprzedającego lub kurierem na koszt Zamawiającego pod wskazany przez niego adres,

 

b) wysyłki dokumentacji są dokonywane od poniedziałku do piątku każdego tygodnia; jeśli w dniu wysyłki przypada ustawowo dzień wolny od pracy dokumentacje wysyłane są w poprzedzającym lub następującym  dniu roboczym,

 

c) koszt wysyłki dokumentacji  pokrywa Biuro Projektów, nie dotyczy to wysyłki kurierem. Koszt wysyłki kurierem zostanie podany, przy takim zamówieniu,

 

d) Biuro Projektów nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z winy osób trzecich.

 

6. O projektach gotowych

a) Projekt gotowy może być wykorzystany do realizacji inwestycji po zaadoptowaniu go do warunków i przepisów miejscowych oraz wymagań inwestora. Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami     w dniu złożenia projektu do zatwierdzenia ( otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę) odpowiedzialność ponosi autor adaptacji. Obowiązki wynikające z tytułu sprawowania funkcji projektanta w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane przejmuje autor adaptacji.

 

b) dokumentacja projektowa składa się z czterech egzemplarzy,

 

c) projekty gotowe domów składają się z (część opisowa i rysunki):

• projektu architektonicznego

• projektu konstrukcyjnego (w tym obliczenia statyczne)

• projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej

• projektu instalacji centralnego ogrzewania

• projektu instalacji gazowej

• projektu instalacji elektrycznej i odgromowej

Uwaga: w budynkach w których została zaprojektowana kotłownia na paliwo stałe - brak instalacji gazowej, na życzenie Kupującego zostanie ona doprojektowana.

 

d) w dokumentacji projektowej podawane są następujące dane liczbowe:

• powierzchnia zabudowy

• powierzchnia użytkowa

• powierzchnia netto

• kubatura

• zapotrzebowania na poszczególne media: energia elektryczna, woda, gaz i kanalizacja (o ile w danej dokumentacji są projektowane poszczególne media), 

 

e) powierzchnia  użytkowa domów z poddaszem użytkowym jest wyliczana od wysokości:

• od 0 cm do 140 cm - pomijana

• od 140 cm do 220 cm - 50%

• powyżej 220 cm - 100%

 

f)  dopuszczalne zmiany w ramach adaptacji projektu na które autorzy wyrażają zgodę:

• dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku,

• podpiwniczenie budynku przy zachowaniu istniejącej wysokości cokołu,

• realizacja budynku w lustrzanym odbiciu,

• zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych i wykończeniowych, przy spełnieniu wymaganych normą własności użytkowych ścian,

• zmiana rodzajów stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego oraz wymaganej wytrzymałości,

• zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych (przy zachowaniu nośności elementów  konstrukcyjnych budynku),

• zmiana wykonania wewnętrznych instalacji: gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej - pod warunkiem zachowania obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa budowlanego,

• zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych,

• zmiana ilości, wielkości i usytuowania okien połaciowych,

• zmiana elewacyjnych materiałów wykończeniowych i kolorystyki,

Powyższe zmiany muszą być dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wszelkie pozostałe zmiany w projektach wymagają odrębnej pisemnej zgody autorów. Zgody te są wydawane nieodpłatnie.

 

g) Prowadzimy na bieżąco aktualizację naszych projektów, dlatego też oferta prezentowana na stronach portalu może nieznacznie różnić się od sprzedawanego projektu gotowego.

 

7. Postanowienia końcowe:

 

a) Projekt jest chroniony prawem autorskim a wyłączne prawa do jego obrotu i sprzedaży posiada Biuro Projektów " TEKA PROJEKT ARCHITEKCI ", z tego tytułu Inwestor zakupując projekt otrzymuje jedynie zgodę na wykorzystanie go do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji lub odsprzedaży dokumentacji osobom trzecim,

 

b) Wszystkie materiały prezentowane na stronie www.tekaprojekt.pl są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie ich         w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi,

 

c) Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu,